www.eprace.edu.pl » ustroj-prokuratury » spis treści

Wewnętrzny ustrój prokuratury a proces karny.1. Wstęp – cel pracy.2. Akty prawne normujące ustrój i strukturę powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz podstawowa terminologia.

 2.1. Akty prawne normujące ustrój i strukturę powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 2.2. Podstawowe pojęcia terminologiczne:3. Wybrane modele prokuratury w niektórych państwach europejskich.4. Zasady ustrojowe prokuratury.

 4.1. Zasada jedności i niepodzielności prokuratury.

 4.2. Zasada indyferencji.

 4.3. Zasady substytucji i dewolucji jako dopełnienie zasady indyferencji.

 4.4. Problem właściwości prokuratora – zasady właściwości organów prokuratury a zasady właściwości sądu. Właściwość miejscowa.

 4.5. Konsekwencje procesowe naruszenia przepisów o kompetencji prokuratora określonego szczebla.5. Hierarchia instancyjna prokuratury a proces karny.

 5.1. Prokuratura Krajowa i jej zadania.

 5.2. Prokurator Generalny – kompetencje.

 5.3. Prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe – zadania i wzajemne relacje.

 5.4. Problem szczebli prokuratorów – ocena przyjętego rozwiązania.6. Problem niezależności prokuratora.

 6.1. Niezależność prokuratora a niezawisłość sędziego.

 6.2. Gwarancje niezależności prokuratora a gwarancje niezawisłości i niezależności sędziego.

 6.3. Niezależność prokuratora a nadzór służbowy.

 6.4. Niezależność prokuratora a nadzór instancyjny.7. Podsumowanie i omówienie propozycji zmian w funkcjonowaniu prokuratury.8. Bibliografia:

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.