www.eprace.edu.pl » ustroj-prokuratury » Zasady ustrojowe prokuratury.

Zasady ustrojowe prokuratury.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Zasada jedności i niepodzielności prokuratury.


Zasada indyferencji.


Zasady substytucji i dewolucji jako dopełnienie zasady indyferencji.


Problem właściwości prokuratora – zasady właściwości organów prokuratury a zasady właściwości sądu. Właściwość miejscowa.


Konsekwencje procesowe naruszenia przepisów o kompetencji prokuratora określonego szczebla.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.